Gruppo Mercurio
MERCURIO SLOVENSKO s.r.o.
sídlo spoločnosti:
Na Hrebienku 16
811 02 Bratislava
PREPRAVNÝ PORIADOK
s účinnosťou od 07.04.2018
......................................
Roberta Rumi
konateľ spoločnosti
Spoločnosť Mercurio Slovensko s.r.o. vydáva v zmysle § 4.zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1071/2009 o pravidlách výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a v zmysle zákona č.455/91 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov tento prepravný poriadok.
Úvodné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok sa vzťahuje na prepravu tovaru v medzinárodnom meradle, ktorú prevádzkuje aj spoločnosť MERCURIO SLOVENSKO s.r.o. so sídlom: Na Hrebienku 16, 811 06 Bratislava.

2. Tento prepravný poriadok podrobne upravuje podmienky a vzťahy medzi prepravcom a zákazníkom, ktoré vznikajú pri vykonávaní prepravy tovaru nákladnými motorovými vozidlami.

3. Prepravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť MERCURIO SLOVENSKO s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 39649/B.

4. Prepravnou povinnosťou prepravcu je povinnosť vykonať prepravu tovaru v súlade s licenčnou činnosťou a to s prepravnými prostriedkami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu vecí podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov

5. Prepravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najme technický stav a výťažnosť motorového vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6. V prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy je uvedené :
a / Rozsah nákladnej cestnej dopravy, ktorú prepravca vykonáva
b/ Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
c / Postavenie objednávateľa prepravy v nákladnej cestnej doprave
d / Povinnosti prepravcu a zákazníka
e / Zodpovednosť prepravcu
f / Zmluvné podmienky uzatvorené medzi prepravcom a odosielateľom
g / Pravidlá balenia a označovania tovaru a nakladania s tovarom
h/ Veci týkajúce sa prepravných listín, potrebných v nákladnej cestnej preprave
i / Postup osádky prepravného prostriedku v prípade mimoriadnej udalosti
j / Reklamačné konanie
Rozsah nákladnej cestnej dopravy, ktorú dopravca vykonáva
1. Prepravca vykonáva medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu
2. Charakter prepravy – vozové zásielky
- kusové zásielky
3. Druhy prepráv ktoré prepravca vykonáva podľa svojej technickej základne :
a/ Druhy prepráv: - motorové vozidlá
b/ Rozsah typov prepravných prostriedkov: -ťahače návesov a návesy
Vymedzenie podmienok potrebných k uzavretiu zmluvy o preprave
1. Prepravca uzatvára zmluvu o preprave s odosielateľom v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Všeobecné podmienky o preprave stanovuje tento prepravný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prepravnej zmluvy o preprave vecí.
3. Podmienkou uzavretia zmluvy o preprave je predloženie výpisu z obchodného registra odosielateľa u právnickej osoby, prípade živnostenského listu u fyzickej osoby.
4. Prepravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.
Postavenie objednávateľa prepravy v nákladnej cestnej doprave
1. Zmluvou o preprave nákladu vzniká odosielateľovi právo, aby mu prepravca za prepravné, zásielku prepravil do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi.
2. Odosielateľ je povinný prepravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť.
3. Odosielateľ zodpovedá za dodržanie maximálnej dovolenej hmotnosti naloženej na vozidlo.
4. Dopravca ako aj odosielateľ, alebo zasielateľ zabezpečí, aby zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy boli v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 561/2006.
Povinnosti prepravcu a zákazníka
1. Všeobecné povinnosti prepravcu
- vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku
- označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojim obchodným menom
- zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad
- zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať
- zabezpečiť aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch alebo na vymedzených priestoroch na to určených
- byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel odosielateľom, príjemcom a tretím osobám
2. Prepravca je okrem všeobecných povinností povinný
- vykonávať medzinárodnú nákladnú dopravu v súlade s licenčnou činnosťou
- prepravovať tovar podľa vopred určených obchodných podmienok
- starať sa aby vozidlá používané na prepravu tovaru boli v riadnom technickom stave, aby boli označené v zmysle smerníc ES a predpisov EHK
- starať sa o riadne ukotvenie a súmerné rozloženie nákladu v rámci zaťaženia jednotlivých náprav vozidla
- dbať o dodržiavanie stanov BOZP, PO a o bezpečnosť cestnej premávky
- zamedziť použitie motorového vozidla , ktoré vrátane nákladu nespĺňa stanovené podmienky bezpečnej jazdy
- zamedziť použitie motorového vozidla na jazdu na takej ceste na ktorej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakázanú jazdu
- je povinný dbať o také farebné vyhotovenie a označenie vozidla, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel podľa osobitných predpisov
- pri prevzatí zásielky k preprave preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a ich značkách a číslach a zjavný stav zásielky a jej obalu
- skontrolovať zaistenie prepravovaného nákladu proti nebezpečenstvu, ktoré pri preprave vzniká, nakoľko iba odosielateľ je povinný na základe odborných znalostí o prepravovanom tovare zabezpečiť správnu nakládku.
- v prípade nesprávne uloženého alebo zabezpečeného tovaru prepravca uvedie svoje výhrady do nákladného listu CMR
- skontrolovať správne vyplnenie nákladného listu CMR
- zabezpečiť prítomnosť osádky vozidla pri nakládke prepravovanej zásielky a to z dôvodu kontroly správneho uloženia zásielky na prepravný prostriedok
3. Postavenie a povinnosti zákazníka a prepravcu pri výkone dojednanej prepravy
a/ Objednávateľ je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je s prepravcom povinný rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmeny dojednaných prepravných podmienok.
b/ Prepravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave môže použiť aj iného prepravcu, pričom jeho zodpovednosť ostáva na takej úrovni, ako keby prepravu vykonal vlastnými prepravnými prostriedkami.
c/ Na plnenie zmluvy o preprave je prepravca povinný v objednanom čase pristaviť taký prepravný prostriedok, ktorý zodpovedá dohodnutým prepravným podmienkam.
d/ Prepravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá je dohodnutá s objednávateľom. Ak sa prepravná trasa nedohodla, prepravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemôže preprava pokračovať za dohodnutých podmienok, a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhodne vedúci prepravy. Prepravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčin na jeho strane, má prepravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z takto vykonanej prepravy prospech.
Zodpovednosť prepravcu
1. Pri medzinárodnej nákladnej doprave zodpovedá prepravca za jednanie svojich zástupcov a pracovníkov, ktorých použije pri vykonávaní prepravy, ako aj za vlastné jednanie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci a ostatné osoby jednajú v rámci svojich pracovných úloh.
2. Prepravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Prepravca sa neberie za zodpovednosť, ak je strata zásielky ,jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené oprávneným príkazcom, ktorý nebol zavinený nedbalosťou prepravcu , vlastným poškodením zásielky alebo okolnosťami, ktoré prepravca nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci
3. Prepravca nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí tovar.
Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené napr. živelnou pohromou.
Prepravca sa nemôže odvolávať, v snahe sa zbaviť zodpovednosti, ani porúch na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal prepravný prostriedok, alebo ich zástupcov alebo pracovníkov.
Prepravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo prepravcovi odovzdaných, je však povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú musel uhradiť pri strate zásielky.
Prepravca je podľa dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností :
a/ použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dohodnuté a poznamenané v nákladnom liste
b/ chýbajúci obal alebo poškodený obal zásielky, ktorá vyžaduje riadne balenie alebo ak nie je balená vôbec je vystavená stratám alebo poškodeniu
c/ manipulácia, naloženie , uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom alebo príjemcom
d/ prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplne alebo čiastočnej strate alebo poškodenie, hlavne lomom, hrdzou, vnútorným kazom, vysýchaním atď.
e/ nedostatočné alebo poškodené značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky
Zmena a zrušenie zmluvy
a/ Objednávateľ prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy. Počas prepravy prepravca vyhovie návrhu, ak to dovolí je prevádzkyschopnosť, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.
b/ Zrušiť zmluvu možno dohodou vždy, kým nebola preprava .zahájená. Objednávateľ je však povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy.
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak :
a/ prepravca nepristaví prepravný prostriedok riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia
b/ prepravca pristaví na prepravu prepravný prostriedok so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave
c/ vodič prepravného prostriedku nie je pri pristavenom prepravnom prostriedku spôsobilý viesť daný prepravný prostriedok, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi
d/ ak prepravca nemôže vykonať prepravu za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas informovať. Ak objednávateľovi nevyhovujú prepravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť
2. Prepravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak :
a/ objednávateľ nezaplatil zálohu za vopred dohodnutú prepravnú zmluvu
b/ objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho, resp.určený vedúci nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku
c/ ak objednávateľ má zjavný záujem prepravovať tovar na ktorý prepravca nemá oprávnenie
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť určené písomnou formou a doručená najneskôr do 12 hodín od dohodnutého času pred pristavením prepravného prostriedku prepravcu.
4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú si povinný vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpi v dôsledku správania sa druhej, strana ak odstúpenie nespôsobila, má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.
5. Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom
1. Zásielku, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom pred stratou alebo poškodením, odosielateľ je povinný podať na prepravu v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.
2. Odosielateľ zodpovedá za správnosť nápisov, značiek a nálepiek na jednotlivých kusoch zásielok, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín.
3. Ak sa na prepravu podala zásielka vylúčená z prepravy, alebo preprava ktorá je povolená za osobitných podmienok bez toho, že by sa táto povaha zásielky dopravcovi oznámila, alebo ak sa takáto zásielka prevzala na prepravu na základe nesprávnych a neúplných údajov, odosielateľ zodpovedá za prípadné škody.
4. Odosielateľ je povinný zásielku riadne zabaliť aj vtedy, ak je nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám alebo na iných zásielkach a na prepravnom prostriedku, prípade iných zariadeniach prepravcu.
5. Dopravca nie je povinný skúmať, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne či použitý obal je riadny.
6. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.
7. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe , odosielateľ je povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označenie prepravných obalov podľa platných predpisov.
8. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom a adresou prijímateľa.
9. Ak prepravca pri prevzatí zásielky zistí, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne. Pokiaľ odosielateľ potvrdí zistenú chybu v prepravnom liste , môže prepravca zásielku prevziať.
10. Prepravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom odosielateľa v prepravnej listine.
11. Naloženie zásielky zabezpečuje odosielateľ, vyloženie zásielky zabezpečuje prijímateľ, pokiaľ prepravca s odosielateľom nedohodol inak. Pokiaľ je dohodnuté naloženie a vyloženie, nakladanie zásielky zahrňuje úkony spojené s premiestňovaním zásielky zo vzdialenosti najviac 5 m od vozidla a s jej naložením na vozidlo. Vykladanie prepravcom zahrňuje úkony spojené so zložením zásielky z vozidla a s jej uložením do vzdialenosti najviac 5 m od vozidla.
12. Premiestňovanie zásielky na väčšiu vzdialenosť alebo z väčšej vzdialenosti od vozidla, musí sa s prepravcom osobitne dohodnúť.
13. Ak zásielku nakladá odosielateľ, je povinný s ňou naložiť podľa pokynov prepravcu.
14. Prepravca je zodpovedný za to, že zásielka je uložená na vozidle tak, aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak odosielateľ nedbá na pokyny prepravcu a dôjde preto k poruche pri naložení , najmä preťaženiu vozidla, prepravca je oprávnený žiadať zloženie nákladu alebo jej častí, alebo jeho úpravu na vozidle. Ak sa mu nevyhovie, môže odmietnuť vykonanie prepravy, prípadne obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.
15. Ak nakladanie a vykladanie zabezpečuje odosielateľ, je povinný dbať, aby sa nepoškodilo vozidlo a iné zariadenia prepravcu.
16. Ak je vozidlo nevyhnutne dezinfikovať, zabezpečuje to prepravca. Náklady na dezinfekciu hradí odosielateľ, pre náklad ktorého je dezinfekcia vozidla predpísaná.
Veci týkajúce sa prepravných listín
1. Na prepravu vecí v cestnej nákladnej preprave sú potrebné prepravné listy.
2. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej preprave je : - náložný list
- prepravný list
- dodací list
Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od prepravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom náložného listu. Prepravca je povinný vydať zásielku osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba potvrdí na ňom prevzatie zásielky.
Prepravca je povinný v náložnom liste uviesť :
- plné znenie svojho obchodného mena
- názov ,sídlo, adresu odosielateľa
- označenie prepravovanej veci
- údaj na koho bol vydaný náložný list
- miesto určenia
- miesto a deň vydania náložného listu
V prípade straty alebo zničenia náložného listu je povinný prepravca vydať odosielateľovi nový náložný list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list.
Prepravný list vypĺňa a odovzdá odosielateľ, kde uvedie nasledovné údaje :
- názov odosielateľa a príjemcu
- obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu
- počet prepravovaných kusov
- celkovú hmotnosť a rozmery zásielky
- miest nakládky a vykládky
- dátum a potvrdenie prevzatia zásielky prepravcom a príjemcom
3. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, odosielateľ je povinný pre každú zásielku odovzdať samostatnú prepravnú listinu.
Mimoriadne udalosti počas prepravy
Členovia osádky prepravného prostriedku sú v prípade dopravnej nehody, požiaru prepravného prostriedku alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy pri ktorej je ohrozená cestná premávka, prepravovaný tovar alebo poškodenie prepravného prostriedku povinný :
a / vykonať vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
b / vykonať potrebné opatrenia na záchranu ľudských životov, majetku prepravcu ako aj majetku objednávateľa
c / bezodkladne odstaviť vozidlo a privolať políciu
d / preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
e / zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody najmä premiestnenia vozidiel
f / zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície alebo sa na to miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
g / pri dopravnej nehode s nebezpečným nákladom postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené v sprievodných dokladoch.
Reklamácie
1 Práva ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u prepravcu, inak zaniknú
2 Ak sa žiada o vrátenie finančnej čiastky zaplatenej prepravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto finančnú čiastku zaplatil
3 Objednávateľ prepravy a prepravca môžu podať reklamáciu len písomnou formou. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnu výšku požadovanej finančnej čiastky, najme doklad o zaplatení finančnej čiastky, vrátenie ktorej sa požaduje, prípadne vyhotovenie zápisnice.
4 Oprávnený musí uplatniť svoje právo u prepravcu bez zbytočného odkladu najneskôr do 6 mesiacov
a / ak sa jedná o odosielateľa odo dňa prevzatia zásielky na prepravu a ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky
b / od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch
5 Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, prepravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 7 dní. Ak sa reklamačný protokol doplní o chýbajúce údaje v určenej lehote, platí riadne podaná reklamácia.
6 Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty môže byť uplatnený iba vtedy, ak bola prepravcovi zaslaná písomná výhrada do 21 dní potom keď bola zásielka doručená k dispozícii príjemcovi.
7 Žalobu vo veciach prepráv podliehajúcich dohovoru CMR je možné podať iba u týchto súdov : - zmluvne dohodnutý štát
- miesto pobytu žalovaného
- miesto prevzatia alebo dodania zásielky
8 Nároky z prepráv na ktoré sa vzťahuje dohovor CMR majú premlčaciu dobu 1 rok a to z dôvodu ochrany prepravcu. Z tejto zásady platí výnimka, ak sa jedná o stratu alebo škodu spôsobenú úmyselne alebo jemu na úroveň postavenému zavineniu, vtedy sa predlžuje na 3 roky
Záverečné ustanovenia
1 Obsah tohto prepravného poriadku je voči objednávateľovi odo dňa jeho zverejnenia a prístupnosti súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave.
2 Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
3 Ak by bol prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, prepravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení pre svoju klientelu.
4 Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť 07.04.2018.
Roberta Rumi
konateľ spoločnosti